Bekæmpelsesmidler

Kaldes også: 

Pesticider, insektmidler, rottemidler, musemidler, gasningsmidler, ukrudtsmidler, herbicider, afskrækningsmidler, repellanter, svampemidler, fungicider, algemidler, træbeskyttesesmidler, biocider.

Se også under: 

Risiko: 

Stor variation i risikoen for forgiftning afhængigt af om det er midler til privat eller professionel brug. Oplysning om anvendelsen (f. eks. mod insekter, mus, ukrudt osv.), handelsnavn, indhold og koncentration er afgørende for at vurdere forgiftningsrisikoen. 

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Skyl straks munden, giv et glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning.
Ved indånding: Frisk luft.
Ved hudkontakt: fjern tøj, ur og smykker, skyl straks med vand.
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge.
I alle situationer: Ved symptomer ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten. Ved udtalte symptomer ring 112.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevide. 
Redaktør