Anti-algemidler til vandsenge, svømmebassiner, m.v.

Risiko: 

I brugsopløsninger oftest ufarlige, men kan være ætsende og evt. giftige i koncentreret form. Indeholder ofte kvaternære ammoniumforbindelser, se dette produkt.

Forholdsregler:

Indtagelse: Ved indtagelse af koncentrerede produkter. Giv omgående et glas væske i små slurke.
Fremkald ikke opkastning. 
Ved stænk i øjet: Skyl straks øjet.
Ved hudkontakt: Skyl og vask huden. 
Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen på 82 12 12 12

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.


Redaktør