Social støtte og tilskud ved kronisk hudsygdom

Her finder du oplysninger om mulighederne for social støtte og tilskud i forbindelse med din kroniske hudsygdom.

Hvem kan få støtte?

Alle med kronisk sygdom har mulighed for at søge støtte og tilskud i forhold til sin situation hos en socialrådgiver i sin hjemkommune. Når det drejer sig om kronisk sygdom, kan der være behov for at søge støtte inden for flere områder, som er beskrevet herunder.

Merudgifter ved forsørgelse af sygt barn

Kommunen dækker nødvendige merudgifter, hvis man forsørger et barn under 18 år, der har en kronisk eller langvarig lidelse. Eksempler på merudgifter kan være:

  • Transport til og fra behandling
  • Ekstra udgifter til vask af tøj
  • Ekstra beklædning, som fx. er nødvendig pga. ekstraordinært slid
  • Medicin, cremer og olier

Sygdommen skal dokumenteres ved lægelige oplysninger. Kommunen kontakter selv hospitalet for at få disse oplysninger.

Det er en betingelse, at man som familie har merudgifter over et vist beløb (bagatelgrænse). Ydelsen er uafhængig af forældrenes indkomst og er en skattefri ydelse.

Hjælpen ydes i henhold til Lov om social service § 41.

Tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af sygt barn

Det kan blive nødvendigt, at man i en periode passer sit syge barn i hjemmet eller følger med til indlæggelser, lægekontrol o.lign.

Kommunen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der forsørger et barn under 18 år med kroniske eller langvarig lidelse. Hvis barnet er i daginstitution, kan der være tale om delvis tabt arbejdsfortjeneste. Bemærk at en arbejdsgiver kan sige nej til, at en forælder går ned i tid eller ønsker orlov for at passe sit barn. 

Hjælpen ydes i henhold til Lov om social service § 42.

Unge over 18 år og voksne under 65 år

Merudgiftsydelse ved kronisk sygdom

Personer, der har varigt fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan søge om dækning af merudgifter til medicin og creme relateret til sygdommen. Der skal være tale om sygdom, hvis konsekvenser har indgribende følger for den daglige tilværelse, og det kan udløse væsentlige hjælpeforanstaltninger fra kommunen, hvis den ikke bevilges.

Ydelsen er uafhængig af indtægt og formue, men beregnes alene ud fra den direkte merudgift, der skal overstige 6000 kr. om året.

Hjælpen ydes i henhold til Lov om social service § 100.

Støtte til studerende under SU

Studerende, som på grund af kronisk sygdom ikke kan supplere studiet med erhvervsarbejde, kan søge et særligt SU-stipendium. Se www.su.dk.

Behov for jobskifte/revalidering

Ved behov for jobskifte på grund af kronisk sygdom kan der ydes støtte til revalidering.

Hjælpen ydes den i henhold til Lov om aktiv socialpolitik.

Godtgørelse til arbejdsgiver

Ved en forøget risiko for sygdomsfravær fra arbejde på mindst 10 dage om året, kan der søges om at arbejdsgiveren fritages for at betale sygedage fra første fraværsdag. Aftalen kan også dække ambulant behandling.

Hjælpen ydes i henhold til §56-aftale – ved sygdom

Hjælpemidler

Kommunen yder støtte til hjælpemidler som fx tubegaze, bandage og bomuldshandsker, når hjælpemidlet kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, lette den daglige tilværelse eller er nødvendig for at pågældende kan varetage sit arbejde.

Det vil bero på individuelle skøn om hjælpemidlet bevilges, da der ikke findes retningslinjer herfor.

Tilskud til medicin

Kronikertilskud

Man kan få kronikertilskud, hvis man har meget store udgifter til medicin. Dette gælder ved kronisk sygdom, men også hvis man i en kortere periode har meget store udgifter til medicin.

Det er lægen, som skal søge Sundhedsstyrelsen om kronikertilskud.

Enkelttilskud

Til de fleste slags medicin får alle automatisk tilskud, når lægen ordinerer medicinen. Det gælder dog ikke alle slags medicin. I nogle tilfælde kan man kun få tilskud, hvis man har en særlig bevilling fra Lægemiddelstyrelsen kaldet ”enkelttilskud”.

Det er lægen, som skal søge Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud.

Kronikertilskud og enkelttilskud gives i visse tilfælde med tilbagevirkende kraft, hvorfor det anbefales at gemme kvitteringer.

Helserejse/udlandsophold

Muligheden for helserejse med behandlingsophold beror på en lægelig vurdering. Se www.helserejser.dk

Redaktør