Regeringen bevilger 2,95 mia. kr. til Nyt Bispebjerg

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg har netop fået endeligt tilsagn fra Regeringen om finansiering af hospitalsdelen af projektet. Psykiatrien finansieres af Region Hovedstaden. Det er en vigtig milepæl for projektet, der nu har økonomien på plads til, at byggeriet kan påbegyndes i år.
"Regeringen tilslutter sig ekspertpanelets indstilling og skal hermed meddele endeligt tilsagn til Nyt Hospital Bispebjerg. Hermed er det Regionsrådets ansvar som bygherre at realisere projektet med de løsninger, der er hensigtsmæssige lokalt, inden for den fastlagte investeringsramme."

Sådan lyder det i tilsagnet fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, og dermed er der givet endeligt grønt lys for byggeriet af hospitalsdelen af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg til 2,95 mia. kr. Region Hovedstaden finansierer derudover Ny Psykiatri Bispebjerg med 1,03 mia. kr.

"Det er naturligvis af stor betydning for os, at vi nu får det endelige tilsagn til vores projekt. Vi holder den oprindelige hovedtidsplan, som blev lagt for fire år siden. Vi har lokalplanen på plads og de enkelte delprojekter begynder at tage form. Vi fik for nylig den suverænt største søgning blandt alle hospitalsprojekterne til vores projektkonkurrence for hospitalet, og nu skal vi forsøge at gentage succesen for psykiatrien," siger vicedirektør Claes Brylle Hallqvist fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, der er ansvarlig for byggeprojektet.

Byggeriet varer længe

Ekspertpanelet har konstateret, at det samlede byggeri kommer til at sprede sig over en lang tidsperiode. Og Region Hovedstaden har i den forbindelse tilkendegivet over for ekspertpanelet, at mulighederne for en hurtigere realisering er blevet vurderet og ikke findes realistiske.

"Når vi skal bygge på et hospital, der samtidig skal være i fuld funktion, er det af yderste vigtighed, at vi udviser hensyn til driften af det eksisterende hospital. Derfor er vi nødt til at bygge det nye hospital i etaper og gradvis flytte ind, og derfor tager det lidt længere tid, end hvis vi havde bygget på en bar mark. På den anden side giver nærheden til det eksisterende hospital også mulighed for, at vi kan tage delprojekterne i brug så snart de er færdige," forklarer Claes Brylle Hallqvist.

Byggeriet af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg forventes at være færdigt i 2025. Første spadestik tages i efteråret 2014.

Et mere effektivt hospital

Som en forudsætning for tilsagnet stiller regeringen krav om en effektiviseringsgevinst på syv pct. af driftsregnskabet for Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Det svarer til 145 mio. kr. årligt, der skal realiseres det første år, efter at det nye hospital er taget i brug.
 

Hospitalsdirektør Janne Elsborg ser fortrøstningsfuldt på kravet:

"Vi ser effektiviseringen som en realistisk mulighed i lyset af den teknologiske udvikling, og idet at vi får et tidssvarende og moderne hospital, der samler funktionerne, hvilket i sig selv vil give en effektivisering. Vi forventer også at hente rationaliseringsgevinster løbende i takt med, at hele organisationen udvikles, så det kommer ikke til at føles som om, at vi skal løbe syv procent hurtigere fra den ene dag til den anden."

Hendes indstilling underbygges af ekspertpanelet, der i sin indstilling til regeringen understreger, at etableringen af Nyt Hospital Bispebjerg samtidig er et forandringsprojekt, hvor nye muligheder for arbejdstilrettelæggelse, kapacitetsudnyttelse, patientforløb og logistik indgår.

"Der forudsættes med investeringen generelt en mere effektiv opgaveløsning og ressourceanvendelse via bedre logistik og ny teknologi mv., der ligger ud over de almindelige, løbende produktivitetsforbedringer i sygehusvæsenet. Den bedre ressourceanvendelse gælder såvel personalesiden som øvrig drift, herunder via moderne og energieffektive løsninger. Dette forandringsarbejde skal påbegyndes allerede i den eksisterende organisation," påpeger ekspertpanelet.
Redaktør