For sundhedsfaglige

Til henvisende læge

Principper for dermatologisk visitation:
Dermatologiske sygdomme behandles som hovedregel ambulant i almen praksis og i dermatologisk speciallægepraksis. Behandling på dermatologisk hospitalsafdeling, ambulant eller under indlæggelse, kommer i visse tilfælde på tale.

Eksempler, hvor dette er tilfældet,​ kan være:

  • Patienten henvises af praktiserende dermatolog.

  • Patienten genhenvises af egen læge for samme lidelse, som hospitalsafdelingen tidligere har behandlet. Henvisning til dermatologisk speciallægepraksis bør dog først være genovervejet.

  • Patienten henvises akut i tilfælde, hvor det ikke har været muligt for patientens læge at opnå hurtig konsultation hos praktiserende speciallæge.

  • Patienten henvises med et indlæggelsesbehov, som entydigt kan tilskrives en svær hudlidelse og et behandlingsbehov, som udelukkende kan varetages i dermatologisk hospitalsafdeling, f.eks. generaliserede hudinfektioner og erytrodermiske psoriasisudbrud.


Til sygeplejepersonale i primær/sekundær sundhedssektor

  • ​Har du spørgsmål vedr. fælles patienter eller har du brug for råd og vejledning i behandling og pleje af hudsygdomme: Ring til sygeplejerskerne i dermatologisk ambulatorium på telefon: 38 63 53 56.

Redaktør