Svovlsyre

Risiko: 

Stærkt ætsende, se syrer.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv omgående et glas væske i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Kald straks ambulance på telefon nr. 112. 
Ved hudkontakt: Skyl straks med meget vand. Ætsningsskader skal behandles af læge.
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge. 
I alle situationer: Ved symptomer ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde
Redaktør