Syrer

Risiko:

Stærkt ætsende er f.eks. flussyre, salpetersyre, saltsyre, svovlsyre, eddikesyre, myresyre, se de enkelte produkter. Ætsrisiko foreligger også med f.eks. oxalsyre, sulfaminsyre, se disse.


Forholdsregler:

Ved indånding: Frisk luft, holde sig i ro, søg evt. skadestue. Ved indtagelse: Giv straks et glas væske, helst mælk. Fremkald ikke opkastning. Søg straks skadestue. Ved hudkontakt: Skyl straks med meget vand. Ætsningsskader skal behandles af læge. Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Tag på skadestue. Skyl under transporten.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab. Stærkt ætsende syrer bør ikke findes hos børnefamilier.
Redaktør