Syrer

Kaldes også: 

Saltsyre, svovlsyre, salpetersyre, phosphorsyre, eddikesyre, myresyre, oxalsyre, sulfaminsyre, flussyre osv.

Risiko: 

Stærkt ætsende er f.eks. flussyre, salpetersyre, saltsyre, svovlsyre, eddikesyre, myresyre, se de enkelte produkter. Ætsrisiko foreligger også med f.eks. oxalsyre, sulfaminsyre, se disse.

Forholdsregler: 

Ved indånding: Frisk luft, holde sig i ro, ved fortsatte luftvejssymptomer ses af læge. 
Ved indtagelse: Ring 112, giv omgående et glas væske, i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Ved hudkontakt: Skyl straks med rigeligt vand. Ætsningsskader skal behandles af læge. 
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge. 
Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen på 82 12 12 12.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde. Altid i originalpakning.


Redaktør