Sulfaminsyre

Risiko: 

Mellemstærk syre. Ætsende. Anvendes ofte til afkalkning af kaffemaskiner.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske i små slurke. Fremkald ikke opkastning. 
Ved hudkontakt: Skyl straks med meget vand. Ætsningsskader skal behandles af læge.
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 
minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge. 
Kontakt Giftlinjen tlf. 82 12 12 12 eller lægevagten. 

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde i aflåst kemikalieskab.

Yderligere information: Redaktør