Soda

Kaldes også: 

Natriumcarbonat, Na2CO3

Bruges til: 

Anvendes til vask, fremstilling af sæber, glasfremstilling, landbrugskemikalier mv.

Risiko: 

Soda er natriumkarbonat, en base, som er ætsende og kraftigt irriterende. Findes som pulver og i vandlig opløsning. OBS! Må ikke forveksles med kaustisk soda, som er natriumhydroxid, se evt. dette.
Koncentrerede opløsninger (over 15%) kan være ætsende på slimhinder og hud. Øjenskader ved koncentration under 15%.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske, i små slurke. Fremkald ikke opkastning. 
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge. 
Ved hudkontakt: Skyl straks med rigeligt vand.
Ved indånding: Frisk luft. Ved forsatte luftvejssymptom, kontakt læge.

For alle situationer: 

Ved symptomer ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten. 

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.
Redaktør