Lud og ludholdige produkter

Risiko:

RISIKO FOR ALVORLIG FORGIFTNING.! Stærkt ætsende, f.eks. kaliumhydroxid og natriumhydroxid, også kaldet ætsnatron, natronlud og kaustisk soda. Forekommer i bl.a. afløbsrens.Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks væske. Fremkald ikke opkastning. Kald straks ambulance på telefon nr. 112. Ved hudkontakt: Skyl straks og længe med meget vand. Ætsningsskader skal behandles af læge. Ved øjenstænk: Skyl straks med en blød vandstråle fra et rent drikkeglas eller lign. i mindst 15 minutter og derefter gentagne gange, også under transporten til skadestuen. Ved indånding: Frisk luft, holde sig i ro. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen ( tlf. 82 12 12 12).


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.
Redaktør