Ovnrensemidler

Risiko:

I reglen ætsende, kan indeholde lud.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas vand og tag på skadestue. Fremkald ikke opkastning. Ved hudkontakt: Skyl straks og længe med meget vand. Ætsningsskader skal behandles af læge. Ved øjenstænk: Skyl straks med en blød vandstråle fra et rent drikkeglas eller lign. i mindst 15 minutter og derefter gentagne gange, også under transporten til skadestuen.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab.
Redaktør