Kalk

Her kan du læse om:

  • Kalk, ulæsket (kalciumoxid)
  • Kalk, læsket (kalciumhydroxid)

Kalk, ulæsket (kalciumoxid)

Kaldes også: 

Brændt kalk, se også under baser.

Risiko: 

Ætsende.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv omgående et glas væske i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Ring 112.
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge. 
Ved hudkontakt: Fjern gennemvædet tøj og skyl straks med vand, fortsæt skylning til symptomfrihed. Husk at skylle under transporten, hvis du skal ses af læge.
Ring altid til Giftlinjen på 82 12 12 12 mhp. risikovurdering eller kontakt lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares udenfor børns rækkevidde. 

Kalk, læsket (kalciumhydroxid)

Kaldes også: 

Hydratkalk, kulekalk.

Risiko: 

Stærkt ætsende.

Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv omgående et glas væske i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Ring 112.
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge. 
Ved hudkontakt: Fjern gennemvædet tøj og skyl straks med vand, fortsæt skylning til symptomfrihed. Husk at skylle under transporten, hvis du skal ses af læge.
Ring altid til Giftlinjen på 82 12 12 12 mhp. risikovurdering eller kontakt lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares udenfor børns rækkevidde. 
Redaktør