Baser

Risiko:

Stærkt ætsende er f.eks. lud, kaustisk soda, natriumhydroxyd, kaliumhydroxyd. Ætsrisiko foreligger også med f.eks. silikat og aminer.


Forholdsregler:

Ved indånding: Frisk luft, holde sig i ro, søg skadestue ved symptomer. Ved indtagelse: Giv straks et glas vand. Fremkald ikke opkastning. Søg straks skadestue. Ved hudkontakt: Skyl straks med meget vand. Ætsningsskader skal behandles af læge. Vær opmærksom på mulige skader under intakt hud. Ved øjenstænk: Skyl i mindst 15 minutter. Søg læge.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab.
Redaktør