Baser

Kaldes også: 

Lud, kaustisk soda, natriumhydroxyd, kaliumhydroxyd, hydrosulfit, silikat, basiske aminer.

Bruges til: 

Rensning af metaller, rengøring i levnemiddelindustri og landbrug, industrielle maskinopvaskemidler, afløbsrens, ovnrens og som hærder i tokomponent lim. 

Risiko: 

Stærkt ætsende stoffer. Maskinopvaskemidler til husholdning er moderat basiske og normalt ikke ætsende, men kun irriterende.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Skyl straks munden, giv omgående et glas væske i små slurke. Fremkald IKKE opkastning. Ring straks efter ambulance på 112. 
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge.
Ved hudkontakt: Fjern tøj, ur og smykker og skyl straks med vand, fortsæt skylning til symptomfrihed. Husk at skylle under transporten, hvis du skal ses af læge.
Ved indånding af dampe: Frisk luft.
Hvis du ikke har ringet 112, så ring altid til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten mhp. risikovurdering.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde. 


Redaktør