Desinfektionsmidler

Kaldes også:

Bakteriedræbende midler alternativt Klorhexidin, chlorhexidin, hypoklorit, hypochlorit, brintoverilte, hydrogenperoxid, kloramin, chloramin, iod, iodophorer, alkohol, isopropylalkohol, formaldehyd, formalin, glutaraldehyd, phenol, kvarternære ammoniumforbindelser, ethylenoxid, oxiderende desinfektionsmidler, pereddikesyre

Risiko: 

Produkter der indeholder ethylenoxid, formalin og iod er giftige. I visse produkter kan etanol indgå, se dette.  Koncentrerede produkter kan være ætsende.  I husholdningsprodukter, som er klar til brug, er der sjældent ætsningsrisiko men de kan virke irriterende. Handelsnavn, indhold og koncentration er afgørende for at vurdere forgiftningsrisikoen

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske. Fremkald ikke opkastning. 
Hud: Vask med vand og sæbe. 
Ved indtagelse: Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 mhp. risikovurdering eller kontakt lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares udenfor børns rækkevidde. 


Redaktør