Brændstof til modelfly og gokart

Kaldes også: 

Methanol, metanol, træsprit, nitromethan.

Risiko: 

Kan indeholde metanol (se dette) i høj koncentration. Andre giftige forbindelser kan benyttes som hjælpestoffer. Kan indebære stor forgiftningsrisiko.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Skyl straks munden, giv et glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Kontakt Giftlinjen Tlf. 82 12 12 12 eller lægevagten. 
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.).
Ved hudkontakt: fjern tøj, ur og smykker og vask huden grundigt med vand og sæbe. 

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevide. 


Redaktør