Kvaternære ammoniumforbindelser - kationske tensider

Kaldes også: 

Kationiske detergenter, katione tensider, algefjerningsmiddel, skyllemidler, Rodalon, benzalkoniumklorid mv.

Bruges til: 

Desinfektion, mod algevækst i akvarier og vandsenge og som antistatiske midler i tekstilskyllemidler. 

Risiko: 

Opløsning til hjemmebrug kan indeholde < 6% er irriterende ved indtagelse men kan være skadeligt ved øjenstænk.  Koncentrerede opløsninger > 6% er ætsende. 

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv omgående et glas væske i små slurke (et halvt glas til mindre børn). Fremkald ikke opkastning. Kontakt 112 ved indtagelse af koncentreret opløsning. 
Ved øjenstænk: Skyl straks med blød vandstråle (fra rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge.
Kontakt vagtlæge eller Giftlinjen tlf. 82 12 12 12 

Opbevaring: 

Opbevares udenfor børns rækkevidde.


Redaktør