Kvaternære ammoniumforbindelser

Risiko:

Kan forekomme i desinfektionsmidler samt i antialgemidler. Opløsning til hjemmebrug kan indeholde 5 - 10% og er stærkt irriterende. Koncentrerede opløsninger er ætsende. Evt. risiko for kramper, bevidstløshed, åndedrætspåvirkning.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske, helst mælk. Fremkald ikke opkastning. Søg straks skadestuen ved indtagelse af koncentreret opløsning. Ved øjenstænk: Skyl straks med blød vandstråle (fra rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Kontakt læge eller vagtlæge. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12)


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab.
Redaktør