Afløbsrens

Husholdningsprodukt til at rense afløb fra køkkenvask og lign. Indeholder ofte stærk base, f.eks. natriumhydroxyd, men kan indeholde mindre aggressive stoffer.

Risiko: 

Ofte stærkt ætsende, se også baser

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Skyl straks munden, giv omgående et glas væske i små slurke. Fremkald IKKE opkastning. Ring straks efter ambulance på 112. 
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge. 
Ved hudkontakt: Fjern tøj, ur og smykker og skyl straks med vand, fortsæt skylning til symptomfrihed. Husk at skylle under transporten, hvis du skal ses af læge.
Hvis du ikke har ringet 112, så ring altid til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten mhp. risikovurdering.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.


Redaktør