Arbejdsklima og helbred ved omstrukturering i den offentlige sektor

​Konsekvenser af organisatoriske ændringer for arbejdsklima, sygefravær og stress-relateret sygdom

Resumé:

Det moderne arbejdsliv er under indflydelse af hyppige organisatoriske ændringer, og der er ikke udsigt til at ændringstakten bliver mindre. Omorganisering kan påvirke trivsel og arbejdsklima positivt, men flere undersøgelser tyder på, at organisatoriske ændringer på arbejdspladsen kan føre til mere forringet arbejdsklima, sygefravær og stress-relateret sygdom blandt de berørte.

Hovedformålet med projektet er, at undersøge konsekvenser af organisatoriske ændringer for arbejdsklimaet, sygefravær og stress-relaterede sygdomme for at kunne give beslutningstagere bedre grundlag for at prioritere indsatsen mod utilsigtede virkninger, når omstruktureringer planlægges og iværksættes.

Projektet tager udgangspunkt i data fra TrivselOP-undersøgelserne fra 2011 og 2014, der undersøgte arbejdsklimaet blandt de ansatte i Region Hovedstaden. Disse undersøgelser vil sammen med information om organisatoriske ændringer ned til det laveste ledelsesniveau danne basis for at undersøge ændringer i arbejdsklima, og nyopstået sygefravær, udskrivning af medicin, samt diagnose af stress-relaterede sygdomme (fx hjertesygdom, depression, angst) som funktion af organisatoriske ændringer i perioden forud for TrivselOP-undersøgelserne i 2011 og 2014.

Projektet konkluderer, at organisationsændringer er forbundet med højere risiko for efterfølgende at forlade arbejdsenheden, at overgå til efterlønsordninger, øget (langtids-)´sygefravær, dårligt psykosocialt arbejdsmiljø, udskrivning af psykofarmaka (fx antidepressiver), og iskæmisk hjertesygdom (fx blodprop i hjertet) blandt de berørte ansatte i forhold til dem, der ikke oplevede nogen organisationsændringer.

Der var ikke klare indikationer på, at skadevirkningerne blev medieret via et forringet psykosocialt arbejdsmiljø. 

Politikere og beslutningstagere bør øge prioriteringen af strategier til at forebygge utilsigtede medarbejderkonsekvenser af organisatoriske ændringer på arbejdspladsen.  

Projektdeltagere

Projektet blev gennemført af ph.d.-studerende, psykolog Johan Høy Jensen, under vejledning af Jens Peter Bonde og Esben Meulengracht Flachs fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling ved Bispebjerg Hospital samt Naja Hulvej Rod fra Institut for Sundhedsvidenskab og Janne Skakon fra Institut for Psykologi ved Københavns Universitet.

Tidsramme:

01.12.2015-30.11.2018.
Johan Høy Jensen forsvarede sin ph.d.-afhandling den 15.02.2019.

 

Finansiering:

Arbejdsmiljøforskningsfonden har bevilliget 1,8 mio. DKK til gennemførsel af projektet.


Redaktør