Arbejdsbetingede årsager til lidelser i bevægeapparatet

Denne gennemgang af eksisterende oversigtslitteratur giver overblik over den aktuelle viden om arbejdsbetingede årsager til muskuloskeletalt besvær.

Denne rapport er udarbejdet i 2014 af Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, på opdrag af Arbejdstilsynet. Formålet har været at opsamle nyere viden om arbejdsbetingede årsager til lidelser i bevægeapparatet og om forebyggelsesmetoder, der har en dokumenteret effekt. Herudover indeholder rapporten en beskrivelse af afdelingens kliniske erfaringer med patienter med arbejdsbetingede lidelser i bevægeapparatet.

Det skal understreges, at der ikke er tale om en selvstændig systematisk litteraturgennemgang men om en relativt hurtig indsamling, bearbejdning og sammenfatning af eksisterende oversigtslitteratur beregnet på at skabe overblik.


Samlet konklusion

Konklusionerne i systematiske reviews publiceret efter 2009 om sammenhængen mellem arbejdsrelaterede muskuloskeletale belastninger og bevægeapparatslidelser er i det væsentlige i god overensstemmelse med konklusionerne i tidligere systematiske reviews.
De relevante arbejdsmæssige risikofaktorer vedrører fortsat arbejdsstillinger, bevægemønstre og kraftpåvirkninger. Sammenhæng mellem eksponeringens intensitet/varighed (dvs. dosis-responssammenhænge) og bevægeapparatslidelser er fortsat sparsomt belyst. 
Øget anvendelse af store databaser i sammenhæng med sundhedsregistre forventes at afkaste ny vigtig viden i de kommende år.
Der er i nyere reviews om interventioner fundet moderat evidens for en gunstig effekt på nakke- og ryg-besvær af træningsprogrammer, og brug af løftegrej nedsætter belastningen på lænderyggen. Herudover er der kun svag eller ingen evidens for gunstige effekter af andre systematiske interventioner, men området er dårligt belyst.


Tak til professor, overlæge ph.d. Johan Hviid Andersen og overlæge ph.d. Susanne Wulff Svendsen, der har lavet en kritisk gennemgang af rapporten. Tak også til Arbejdstilsynet for deres input til den færdige rapport. 

Rapporten er udarbejdet af:
Christina Bach Lund, Charlotte Brauer, Niels Ebbehøj, Ann Kryger, Sigurd Mikkelsen, Ellen Bøtker Pedersen, Jane Frølund Thomsen og Jens Peter Bonde

Arbejds- og Miljømedici​nsk Afdeling ​​
Bispebjerg Hospital


Redaktør