Kun få flagermus på hospitalsområdet

Flagermus findes kun i meget ringe omfang på Bispebjerg Hospitals område. Alle arter af flagermus er fredede i Danmark. Derfor har Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg fået lavet grundige undersøgelser af forekomsten, før byggeriet begynder.
Der var fuldstændig perfekt flagermusvejr fire nætter sidst i juli, da flagermuseksperter fra Orbicon undersøgte og lyttede efter flagermus på Bispebjerg Hospitals område.

"Der var varmt, tørt og stille, så kvaliteten af undersøgelserne er i top. Der blev kun registeret ganske få flagermus på hospitalsområdet, hvilket formodentlig skyldes, at der ikke er gode jagtområder for flagermusene i nærheden. Området med gamle træer og gamle bygninger burde ellers være velegnet som ynglelokalitet for mange af de flagermusarter, der er registeret i Københavnsområdet," fortæller planlægger Jesper Bladt Jørgensen fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Hensyn til flagermus


Arkivfoto: Colourbox.

Det er vigtigt at gennemføre undersøgelser for flagermus på Bispebjerg Hospital, fordi alle arterne er fredede og blandt andet beskyttede mod ødelæggelse af deres levesteder. Det kommende byggeri af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg skal derfor tage hensyn til eventuelle flagermus. Det kunne have været nødvendigt at sikre alternative yngle- og opholdssteder for dem. Træer, som kan huse flagermus, må også kun fældes i september og oktober, når det er lettest for flagermusene at finde nye hjem.

"Der blev kun registeret brunflagermus, skimmelflagermus og dværgflagermus på hospitalsområdet. Alle registreringerne af brunflagermus

var af overflyvende individer, og der vurderes ikke at være ynglende brunflagermus på hospitalsområdet. Med hensyn til skimmel- og dværgflagermus, vurderes der at være færre end 10 individer af hver art på hele hospitalsområdet, så området er uden reel betydning for disse arter, som i øvrigt begge er meget almindelige," lyder det fra seniorkonsulent Claus Goldberg fra Orbicon.

Lyttet ved træer

Der blev desuden foretaget intensive lytninger omkring de trægrupper, som skal fældes det kommende år, og ingen af de træer har ynglekolonier af flagermus. Der er blevet lyttet ved alle de relevante trægrupper fra solnedgang og to timer frem.

"En række træer er dog velegnede som overvintringslokaliteter for flagermus. De bør derfor fældes inden udgangen af september, så flagermusene ikke når at slå sig ned i dem," bemærker Claus Goldberg.


Bispebjerg Hospital har mange store træer, som kunne være hjem for flagermus. Reelt er der dog ganske få flagermus på området. Foto: Byggeriets Billedbank.

Planlægger fældning

Endelig er der foretaget inspektion af alle de bygninger, der skal nedrives. Ingen af dem fungerer som ynglelokalitet for flagermus.

På baggrund af undersøgelserne anbefaler Orbicon, at det ikke er nødvendigt at iværksætte nogen former for afværgeforanstaltninger, andet end at sikre fældning af de få relevante træer inden udgangen af oktober.

"Vi afventer nu Københavns Kommunes reaktion på undersøgelsen og håber de er enige med Orbicon og os. Vi vil begynde at planlægge at fælde de relevante træer. I første omgang drejer det sig om det nordvestlige hjørne af hospitalsområdet, hvor vi planlægger at bygge parkeringshus og laboratorie- og logistikbygning," siger Jesper Bladt Jørgensen.
Redaktør