Toluen

Kaldes for: 

Aromatisk kulbrinte, (cellulose-)fortynder (hvor toluen er hovedbestanddel). 

Bruges til: 

Opløsningsmiddel, indgår i visse malinger.

Risiko: 

Risiko for rus, svimmelhed, kvalme og bevidstløshed. Ved indtagelse også risiko for såkaldt kemisk lungebetændelse, da toluen let kommer ned i lungerne. Kan ved snifning give kronisk hjerneskade.

Forholdsregler: 

Ved indånding: Frisk luft. Ved indtagelse: Giv et glas væske, gerne mælk, til fortynding. Fremkald ikke opkastning. Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst skab.
Redaktør