Salpetersyre

Risiko:

Stærkt ætsende, se syre.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske, helst mælk. Fremkald ikke opkastning. Kald straks ambulance på telefon nr. 112. Ved hudkontakt og stænk i øjet, se syre​


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab, altid i originalpakningen. Bør ikke findes hos børnefamilier.
Redaktør