Salpetersyre

Kaldes også: 

HNO3, skillevand, kvælstofilter, syre.

Risiko: 

Syre, stærkt ætsende på hud og slimhinder. Risiko for luftvejssymptomer, hoste, evt. kemisk lungebetændelse. Kan danne nitrøse gasser ved kontakt med metaller f.eks. zink og kobber.

Forholdsregler: 

Ved hudkontakt: Skyl straks med rigeligt vand. Ætsningsskader skal behandles af læge. 
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge. 
Ved indtagelse: Ring 112, giv omgående et glas væske, i små slurke. Fremkald ikke opkastning. 
Ved indånding: Frisk luft, ved luftvejssymptomer, ses af læge.
Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen på 82 12 12 12.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde. Altid i originalpakningen. 
Redaktør