Kobber

​Bruges til: 

Metallisk kobber. Kobberoxider anvendes som pigmenter, kobbersalte bl.a. til desinfektion og som pigmenter i farver.

Risiko: 

Specielt de vandopløselige kobberforbindelser indebærer risiko ved indtagelse. Det første symptom er opkastning. Indånding af kobberforbindelser ved f.eks. slibning af kobberholdig bådmaling kan give irritation i luftvejene.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv et glas væske til fortynding. 
Øjenstænk: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. 
Hud: Skyl med rigeligt vand. 
Ved indånding: Frisk luft. 
Ved indtagelse eller hvis du er i tvivl kontakt Giftlinjen tlf. 82 12 12 12 eller vagtlæge.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.
Redaktør