Isocyanater

Risiko: 

Isocyanater kan frigøres fra f.eks. polyurethanfarve, lim og skum bl.a. ved brand, eller dampe af fra bygningsskum inden det hærder. De er kraftigt irriterende på øjne, slimhinde og hud. Risiko for hoste, åndedrætsbesvær, øjen- og lungeskader. Ved overfølsomhed opstår allergiske astmalignende symptomer. Overfølsomhed kan udvikles ved meget lave koncentrationer efter at have været udsat for stoffet ganske få gange.

Forholdsregler: 

Ved indånding: Frisk luft.
Ved indtagelse: Giv væske at drikke.
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge. 
Ved hudkontakt: Skyl og vask huden.
Ved symptomer ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten.

Redaktør