Isocyanater

Risiko:

Isocyanater kan frigøres fra f.eks. polyurethanfarve, lim og skum bl.a. ved brand, eller dampe af fra bygningsskum inden det hærder. De er kraftigt irriterende på øjne, slimhinde og hud. Risiko for hoste, åndedrætsbesvær, øjen- og lungeskader. Ved overfølsomhed opstår allergiske astmalignende symptomer


Forholdsregler:

Ved indånding: Frisk luft, hvile. Kontakt læge.

Ved indtagelse: Skyl munden, giv et glas væske, gerne mælk. Fremkald ikke opkastning. Tag på skadestuen.

Ved hudkontakt: Tør af med køkkenrulle eller lign. Vask grundigt med sæbe og vand.

Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra rent drikkeglas eller lignende) i mindst 15 minutter og derefter gentagne gange under transporten til skadestuen. Overfølsomhed kan udvikles ved meget lave koncentrationer efter at have været udsat for stoffet ganske få gange.


Ved tvivl om forgiftningsrisiko, kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12).

Redaktør