Hydrosulfit

Kaldes også: 

Natriumdithionit, natrium dithionit, natriumditionit

Bruges til: 

Anvendes ved batikfarvning og som blegemiddel.

Risiko: 

Ætsende og allergifremkaldende.

Forholdsregler:

Ved indtagelse: Skyl munden, giv et glas væske. Fremkald ikke opkastning.
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at fortsætte skylning under evt. transport.
Ved hudkontakt: Skyl og vask huden. Fortsæt skylning til symptomfrihed.
Ved symptomer ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten. 

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.

Redaktør