Flussyre

Kaldes også: 

Hydrogenfluorid, HF

Risiko: 

Flussyre er ekstremt ætsende såvel i gas- som i væskeform og er vævsødelæggende selv i fortyndede opløsninger. Trænger gennem huden (som ikke altid bliver synligt skadet) til underliggende væv med risiko for skade. Kan bl.a. indgå i rustfjerningsmidler, i loddemidler og i industrikemikalier

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv omgående et glas væske i små slurke. Fremkald ikke opkastning. 
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge. 
Ved hudkontakt: Fjern gennemvædet tøj og skyl straks med vand, fortsæt skylning til symptomfrihed. Husk at skylle under transporten, hvis du skal ses af læge.
Ved indånding: Frisk luft
Ring altid til Giftlinjen på 82 12 12 12 mhp. risikovurdering eller kontakt lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares udenfor børns rækkevidde. Opbevares indelåst på skoler og på arbejdspladser.
Redaktør