Flussyre

Kaldes også:

Hydrogenfluorid, HF

Risiko:

Flussyre er ekstremt ætsende såvel i gas- som i væskeform og er vævsødelæggende selv i fortyndede opløsninger. Trænger gennem huden (som ikke altid bliver synligt skadet) til underliggende væv med risiko for skade. Kan bl.a. indgå i rustfjerningsmidler, i loddemidler og i industrikemikalier


Forholdsregler:

Ved indånding: Frisk luft, hvile. Tag på skadestue ved luftvejssymptomer. Ved indtagelse: Giv straks et glas væske. Fremkald ikke opkastning. Tag på skadestue. Ved hudkontakt: Skyl straks med vand og fortsæt skylningen under transport til skadestue. Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter og derefter gentagne gange også under transporten til skadestuen. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12), men sørg for skylning imens.

Opbevaring:

Giftmærket. Bør ikke forekomme i hjemmet. Opbevares altid indelåst på skoler og på arbejdspladser.

Redaktør