Fenol

Kaldes også:

Phenol. Indgår bl.a. i desinfektionsmidler og væsker til tandrodsbehandling.

Risiko:

Ætsende, vævsødelæggende, selv i lave koncentrationer. Desuden risiko for bl.a. svær almen påvirkning, lever- og nyreskader. Optages let gennem både hud og slimhinder.

Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv omgående et glas væske, helst mælk. Fremkald ikke opkastning. Tag på skadestue. Ved hudkontakt: Skyl straks med rigeligt vand. Ætsningsskader skal behandles af læge. Stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Tag på skadestue. Skylningen fortsættes under transporten. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12)


Opbevaring:

Giftmærkede stoffer af denne art bør ikke forekomme i hjemmet. Opbevares indelåst på skoler og på arbejdspladser.

Redaktør