Fenol

Kaldes også: 

Phenol. Indgår bl.a. i desinfektionsmidler og væsker til tandrodsbehandling.

Risiko: 

Ætsende, vævsødelæggende, selv i lave koncentrationer. Desuden risiko for bl.a. svær almen påvirkning, lever- og nyreskader. Optages let gennem både hud og slimhinder. 

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv omgående et glas væske i små slurke. Fremkald ikke opkastning. 
Ved hudkontakt: Skyl straks med rigeligt vand. Ætsningsskader skal behandles af læge. 
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Skylningen fortsættes under evt. transport. 
Ring altid til Giftlinjen på 82 12 12 12 mhp. risikovurdering eller kontakt lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde. Opbevares indelåst på skoler og på arbejdspladser.


Redaktør