Farve- og lakfjerningsmidler

Kaldes også: 

Stærk base, Bums. Kan indeholde natriumhydroxid, lud, base, dichlormethan, (diklormetan), methylenklorid.  

Risiko: 

Natriumhydroxid og flere af de andre indholdsstoffer kan give ætseskader. Metylenklorid kan ved hudkontakt og i øjne give brandsårslignende skader.
Ved indtagelse: Giv omgående et glas væske i små slurke. Fremkald ikke opkastning. 
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge. 
Ved hudkontakt: Fjern gennemvædet tøj og skyl straks med vand, fortsæt skylning til symptomfrihed. Husk at skylle under transporten, hvis du skal ses af læge.
Ved symptomer eller tvivl: Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 mhp. risikovurdering eller kontakt lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.


Redaktør