Cement

Risiko:

Cement er kraftigt irriterende ved indtagelse og hudkontakt (specielt våd cement), ætsende ved stænk i øjet. Tilsætningsmidler til cement kan være stærkt ætsende.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv omgående et glas væske, helst mælk. Fremkald ikke opkastning. Tag på skadestue. Ved hudkontakt: Skyl straks med rigeligt vand. Ætsningsskader skal behandles af læge. Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Tag på skadestue, skyl øjet under transporten. Ved tvivl om forgiftning kontakt Giftlinjen (Telefon 82 12 12 12) for yderligere oplysning om risiko og behandling.
Redaktør