Cement

Kaldes også: 

Beton, mørtel

Bruges til: 

Støbe- og byggeprodukt.

Risiko: 

Cement er kraftigt irriterende og ætsende ved indtagelse og hudkontakt (specielt våd cement), samt ved stænk i øjet. Tilsætningsmidler til cement kan være stærkt ætsende.

Forholdsregler: 

Ved hudkontakt: Skyl straks med rigeligt vand.
Ved hudkontakt: Fjern tøj, ur og smykker og skyl straks med vand, fortsæt skylning til symptomfrihed. Husk at skylle under transporten, hvis du skal ses af læge.
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter eller til symptomfrihed. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge. 
Ved indtagelse: Giv omgående et glas væske, i små slurke. Fremkald IKKE opkastning.
Ved indånding: Frisk luft, hvile, ved fortsatte åndedrætssymptomer, ses af læge.
For alle situationer: 
Ved symptomer ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten. 

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.


Redaktør