Brintoverilte (hydrogenperoxid)

Risiko:

Opløsning over 10% er ætsende.

Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks forsigtigt vand. Fremkald ikke opkastning. Tag på skadestue. Ved hudkontakt: Skyl straks med meget vand. Ætsningsskader skal behandles af læge. Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Tag på skadestue.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn. Køb fortyndede opløsninger.
Redaktør