Brintoverilte (hydrogenperoxid)

Bruges til: 

Desinfektion (sårdesinfektion, kontaktlinser), som blegemiddel (hår, tænder, tekstiler, levnedsmidler) og i plastindustrien.

Risiko: 

Husholdningsprodukter med lavt indhold af brintoverilte (op til ca. 6%) er irriterende. Opløsning over 10% er ætsende. 

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv straks et glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. 
Ved indånding: Frisk luft. 
Ved hudkontakt: Fjern tøj, ur og smykker, skyl straks og vask huden grundigt. 
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge.
Ved symptomer eller tvivl, ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevide.


Redaktør