Bremsevæsker

Risiko: 

Kan indeholde etylenglykol eller glykolæter. Kan indebære risiko for meget alvorlig forgiftning. Præcise oplysninger om handelsnavn, indhold og koncentration er afgørende for at kunne vurdere forgiftningsrisikoen.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv et glas vand til fortynding. Fremkald ikke opkastning. 
Ring altid til Giftlinjen på 82 12 12 12 mhp. risikovurdering eller kontakt lægevagten.
Ved hudkontakt: fjern tøj, ur og smykker, skyl straks og vask huden grundigt. Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevide.


Redaktør