Benzin

Risiko:

Indtagelse er specielt risikabel for børn. Benzin kan let komme i lungerne og give en såkaldt kemisk lungebetændelse. Stor risiko for påvirkning af bevidsthedstilstanden.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Giv nogle skefulde vand. Tag på skadestue, hvis barnet kaster op, får hoste, besværet vejrtrækning, feber eller bliver sløvt i løbet af 4 - 6 timer efter indtagelsen, eller hvis den indtagne mængde er over en slurk. Ved hudkontakt: Tag de gennemvædede klæder af. Vask omhyggeligt med vand og sæbe. Ved indånding: Frisk luft, hvile. Tag evt. på skadestue.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst rum.
Redaktør