Afkalkningsmidler

Midler til at fjerne kalk i elkedler og lignende. Indeholder oftest svage eller moderat stærke syrer. Fortyndes ved brug.

Risiko:

Kan være ætsende i koncentreret opløsning. Fortyndede opløsninger er som regel kun irriterende, specielt efter reaktion med kalk.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas vand. Fremkald ikke opkastning. Ved hudkontakt og stænk i øjet, skyl straks med vand. Se afsnit om førstehjælp. Ved tvivl om forgiftningsrisiko, kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12).

Redaktør