Afkalkningsmidler

Bruges til:

Midler til at fjerne kalk i elkedler og lignende. Indeholder oftest svage eller moderat stærke syrer. Fortyndes ved brug.

Risiko:

Kan være ætsende i koncentreret opløsning. Fortyndede opløsninger er som regel kun irriterende, specielt efter reaktion med kalk.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv straks et glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. 
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge.
Ved hudkontakt skyl straks med vand. 
I alle situationer: Ved symptomer ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.


Redaktør