Affedtningsmidler

Bruges til: 

Midler til at fjerne fedtstof fra metaloverflader med. Indeholder ofte petroleumsprodukter eller kulbrinter, som evt. er klorerede. Kan også indeholde lud/base eller sæber. Eventuelt en blanding af flere stoffer.

Risiko:

Tyndtflydende kulbrinter kan medføre risiko for lungeskade ved fejlsynkning og lud/baser kan medføre ætsning. Præcis risikovurdering kræver at man kender den kemiske sammensætning af affedtningsmidlet.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv straks et glas vand i små slurke. Fremkald IKKE opkastning. 
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge. 
Ved hudkontakt: fjern tøj, ur og smykker, skyl straks og vask huden grundigt. Fortsæt skylning til symptomfrihed.
Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen 82 12 12 12 eller vagtlæge.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde


Redaktør