Kobbersulfat

​Kaldes også: 

Blåsten, kobbervitriol

Bruges til: 

Bekæmpelsesmiddel, bl.a. svampemiddel på frugttræer og vinstokke, i veterinær praksis og i metalindustri. Bruges til kemiforsøg i skoler og fritidskemisæt

Risiko: 

1-10% kobbersulfat i vandig opløsning er stærkt irritativt, >10% er ætsende. Indtagelse af  >1 gram kan være giftigt. 

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv omgående et glas væske i små slurke. Fremkald ikke opkastning.
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge. 
Hud: skyl med vand. 
Inhalation: Frisk luft. 
Ring altid til Giftlinjen på 82 12 12 12 mhp. risikovurdering eller kontakt lægevagten.
Redaktør