Brom

​Kaldes også: 

Br2, dibromin.

Bruges i: 

Kemisk industri, fotokemikalier, til desinfektion og i brandhæmmende materialer.
Risiko: Stærkt ætsende. Indebær stor forgiftningsrisiko. Symptomerne kan være forsinkede.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Skyl straks munden, giv et glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning.
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge.
Ved indånding: Frisk luft.
Ved hudkontakt: Fjern tøj, ur og smykker og skyl straks med vand, fortsæt skylning til symptomfrihed. Husk at skylle under transporten, hvis du skal ses af læge.

I alle situationer: Kontakt Giftlinjen (Tlf. 82 12 12 12) eller lægevagten. Ved udtalte symptomer ring 112.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevide. Redaktør