Aktindsigt - sådan kan du se hele din journal

Du har ret til at se hele din journal eller få en kopi af hele din hospitalsjournal. Det kræver, at du beder om aktindsigt i din journal. Læs, hvordan du får aktindsigt.

Hvad er en hospitalsjournal?

Læger og andre behandlere i sundhedsvæsenet fører journal over dine besøg i sundhedsvæsenet, dine sygdomme og behandlingen af dem. Oplysningerne kommer fra dig selv, fra undersøgelser, læger, sygeplejersker med flere. Journalen indeholder blandt andet oplysninger om:

  • din diagnose
  • dit sygdomsforløb
  • resultater af dine undersøgelser og behandling.

Du kan altid læse dele af din journal. Men hvis du ønsker at se hele din journal, kræver det, at du søger om aktindsigt i din journal.

Kan alle få aktindsigt?

Hovedreglen er, at du må se alle oplysninger, der er indført i din journal efter 1. januar 2010. Ældre journaloplysninger kan være begrænset af den daværende lov.

Du kan bede om at få tilsendt en kopi af hele din journal. I så fald skal du anmode om aktindsigt det sted, hvor journalen er skrevet. Herefter føjes det ind i din journal, at du søger aktindsigt.

Fremgangsmåde ved kopi af journal

Hvis du ønsker en kopi af hele din hospitalsjournal, gør du følgende:

  • henvend dig mundtligt eller skriftligt til hospitalet eller behandlingsstedet
  • bed om aktindsigt i din journal, vær præcis om det er hele eller dele af din journal. Fx hvis du har modtaget behandling på flere forskellige afdelinger og ikke er interesseret i at se hele journalen
  • angiv dit navn og personnummer.

Aktindsigt på flere måder

Aktindsigten kan gives på flere måder:

  • kopi af journalen sendes via din e-Boks
  • journalen er til gennemsyn på behandlingsstedet (med aftale om journalgennemgang)
  • journalen udleveres som en fotokopi.

Aktindsigten skal gives i den form, du ønsker.

Du kan også få kopi af røntgenbilleder og andre undersøgelsessvar tilsendt sammen med journalen.

Du skal have svar inden syv arbejdsdage fx med besked om, hvornår din anmodning vil blive behandlet.

Hvad koster det at få aktindsigt?

Det er som udgangspunkt gratis første gang, du får aktindsigt i din journal.

Hvis der efter udtrykkelig anmodning udleveres yderligere kopier eller afskrifter, kan hospitalet eller lægen kræve betaling svarende til de administrative omkostninger.

Give andre fuldmagt

Du kan også vælge at give en anden fuldmagt til at opnå aktindsigt i din journal. Det skal fremgå meget klart, hvem der må bede om aktindsigt på dine vegne og præcis hvilke oplysninger, der må udleveres.

Særligt for børn og unge

Hvis du er 15 år, har du ret til aktindsigt i din journal. Dine forældre vil også have ret til aktindsigt i din journal. Der kan dog være hensyn til dig, som betyder, at dine forældre nægtes aktindsigt. Det kan fx. dreje sig om oplysninger om abort eller behandling for kønssygdomme. 

Læs folder til unge om aktindsigt

Dine børns journaler

Som forælder har du ret til aktindsigt i dine børns journaler, hvis du har forældremyndighed over barnet.

I enkelte tilfælde kan forældre dog nægtes aktindsigt eller kun få bevilget en begrænset adgang til journalen. Det sker, hvis vi vil beskytte barnet/den unge mod, at der bliver videregivet oplysninger om fx abort og kønssygdomme.

Det gælder også, hvis forældrene er under mistanke for at have krænket, udøvet vold mod eller have begået andre former for overgreb mod barnet.

Redaktør