Har tidlig palliativ indsats nogen effekt?

​I månedens forskningsartikel undersøgte professor Mogens Grønvold, om kræftpatienter oplevede bedre livskvalitet ved tidlig palliativ indsats.

Mogens-Grønvold_708.jpg

Mogens Grønvold, professor og leder af Forskningsenheden, Palliativ Medicinsk Afdeling, er manden bag månedens forskningsartikel, november 2017. Foto: Søren Høgh Hansen.


Redaktionen har bedt Mogens Grønvold om at fortælle om projektet:

Hvad handler projektet om?
"Artiklen er den første af sin art udført i Europa indenfor den nyeste udvikling i palliativ indsats, nemlig tidlig iværksættelse af palliativ indsats, dvs. en palliativ indsats, der kan foregå parallelt med den aktive, sygdomsrettede behandling, fx kemoterapi ved kræft. Ideen er, at patienterne potentielt får langt mere gavn af indsatsen, end hvis de først får kontakt med palliative teams på hospitalerne i den sidste tid."

Hvad er de vigtigste konklusioner og hvad kan man bruge dem til?
"Undersøgelsen var en randomiseret multicenterundersøgelse med i alt 297 kræftpatienter på onkologiske afdelinger, som havde ’palliative behov’ ved screening med et spørgeskema. Patienterne i interventionsgruppen blev henvist til et palliativt team. Det blev testet, om interventionsgruppens selv-rapporterede livskvalitet i de følgende 8 uger blev forbedret. Interventionsgruppen rapporterede en ikke-signifikant bedre livskvalitet. Der var heller ikke forskel i overlevelsen, der var mediant ca. 12 måneder.

Dermed var artiklen desværre "negativ", idet den ikke kunne dokumentere den positive effekt, der er fundet i 4-5 nordamerikanske studier. Studiet har dog været særdeles lærerigt, idet det viser, at de ikke altid er tilstrækkeligt at indføre nye tilbud, der virker logiske og fornuftige. Der er brug for, at man i Danmark finder ud af at gøre indsatsen lige så effektiv som den har været i USA og Canada – og det vil formentlig kræve, at man får beskrevet indholdet i det nye tilbud grundigt og får uddannet personalet specifikt til den nye opgave.

Det er veldokumenteret, at der er behov for større opmærksomhed på udvikling af tidlig palliativ indsats, parallelt med den øvrige behandling. Erfaringerne i dette studium er relevante både for de palliative specialister og for de onkologiske, medicinske og kirurgiske afdelinger, der arbejder med at udvikle den tidlige palliative indsats."

Mini-portræt af Mogens Grønvold
Mogens Grønvold er, ph.d., dr.med., overlæge og leder af Forskningsenheden, Palliativ Medicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital og professor med særlige opgaver i palliativ indsats og livskvalitetsforskning på Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet (halvtidsansat begge steder).

Mogens Grønvold blev på medicinstudiet optaget af at undersøge, hvordan medicinsk behandling påvirker livskvaliteten – fx ved kræftbehandling, hvor behandlingen både kan lindre symptomer på kræftsygdom og give bivirkninger. Han skrev ph.d.-afhandling om, hvordan man kan sikre den videnskabelige validitet af livskvalitetsundersøgelser, og iværksatte en omfattende undersøgelse af livskvalitet i flere randomiserede brystkræftstudier.

Da han var ved at skulle tilbage til en speciallægeuddannelse i onkologi, åbnede Palliativ medicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital 1997 som den første afdeling af sin art i Danmark. Da livskvalitet er central i den palliative indsats, var det et oplagt sted at bruge erfaringerne. Han blev ansat til at hjælpe med til at sætte forskningen i palliativ indsats i gang, og det har han været travlt beskæftiget med siden.

Forskningen har i alle årene foregået på to spor: Dels det metodologiske spor, hvor vægten ligger på forskningsmetoderne, herunder at udvikle og validere gode spørgeskemaer til at belyse patienternes oplevelser, og dels det anvendte spor, hvor spørgeskemaerne anvendes til at beskrive effekten af sygdom og behandling.

Kortlagde kræftpatienternes verden
Mogens Grønvold var leder af den første store undersøgelse, der kortlagde danske kræftpatienters oplevelser, ’Kræftpatientens Verden’ i 2006, og har taget initiativ til at starte den nationale kvalitetsdatabase, Dansk Palliativ Database, som han er leder for. Siden 1989 har han været aktiv i den europæiske kræftforskningsorganisations livskvalitetsgruppe, som han har haft en række ledende poster i. En stor del af forskningen er international, og han leder den danske del af et stort EU-finansieret projekt om ’advance care planning’.

Planerne for de kommende år er at fortsætte udviklingen af den palliative indsats for både patienter og pårørende, så den bliver mere systematisk, effektiv og evidensbaseret gennem hele sygdomsforløbet ved kræft og også gerne for andre store patientgrupper, fx hjertesvigt, lungesygdomme og nyresygdomme. 


Redaktør