TUE med potentiale

​Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden, og Københavns Kommune offentliggør i dag en evaluering af et tværsektorielt samarbejdsprojekt, hvor ældre medicinske patienter bliver hurtig udredt og behandlet samme dag uden indlæggelse. Evalueringen viser, at samarbejdet har potentiale, men ikke har fundet sin endelige form endnu. 

​En borger er ankommet til TUE for at få hurtig udredning og behandling. (Foto: Søren Høgh Hansen)

​Siden september 2012 har ældre borgere kunne få hurtig udredning og behandling på Bispebjerg Hospital i en fælles Tværsektoriel Udredningsenhed (TUE), mellem hospitalet og Københavns Kommune. Borgerne oplever behandlingen som kvalificeret, nærværende og tryg.


Hurtigt sammenhængende forløb

Samarbejdsmodellen har haft som overordnet formål at skabe et hurtigt sammenhængende forløb for den ældre medicinske patient/borger, der har behov for at blive set af en speciallæge, men ikke har behov for en indlæggelse. For at imødegå dette, har hospital og kommune sammen udviklet og afprøvet en ny organisationsform bestående af speciallæger ansat i en medicinsk afdeling, som har stået for udredning og behandling og kommunale sygeplejersker, der har stået for pleje og omsorg. Fysisk ligger TUE på Bispebjerg Hospital matriklen.

 

Projektet forlænges et år

To ud af tre borgere, som kommer i TUE, hjemsendes efter få timer med en plan for det videre forløb og opfølgning ved hjemmeplejen efter behov. Erfaringerne med den nye enhed er gode, men den ideelle organisering af TUE er ikke fundet endnu. Derfor har samarbejdsparterne valgt at forlænge projektet yderligere for at videreudvikle modellen.


Banebrydende samarbejde

Hospitalsdirektør Janne Elsborg oplever samarbejdsmodellen som banebrydende for den fortsatte udvikling af det tværsektorielle samarbejde og siger:

"Etablering af Tværsektoriel Udredningsenhed (TUE) har været indfrielse af et mangeårigt ønske om at nytænke og videreudvikle det organisatoriske samarbejde mellem hospital og kommune. Der var et godt grundlag for projektet, idet Bispebjerg Hospital og Københavns Kommune gennem mange år har haft et stærkt samarbejde med fokus på udvikling af kvalitet og sammenhæng i de tværsektorielle forløb for borgerne."

 

Med TUE er der skabt et sammenhængende forløb for borgerne, hvor der er tæt opfølgning og god kommunikation. Evalueringen af projektet viser, at antallet af forebyggelige indlæggelser blandt ældre medicinske patienter er reduceret, og der er skabt et potentiale for et bedre samarbejde på tværs.

 

Finansieringen skal på plads

Adm. direktør for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Katja Kayser ser et stort potentiale i at fortsætte det tværsektorielle samarbejde til gavn for borgerne:

"Det er ikke altid godt for ældre svækkede borgere at blive indlagt. De er blandt andet i risikoen for at få en infektion eller miste muskelkraft, når de bliver indlagt i kortere eller længere perioder. TUE har derfor vist sig at være et rigtig godt alternativ til en egentlig indlæggelse, og jeg ser et stort potentiale i at forsætte det tværsektorielle projekt. I næste fase af projektet skal vi finde en finansieringsmodel, der er hensigtsmæssig for både hospital og kommune. Samtidig skal vi have defineret den rigtige målgruppe. TUE skal være et tilbud for borgere, som vi kender fra hjemmeplejen eller plejehjemmene - eller bør kende. I dag henvises flere, som ikke har tilknytning til kommunen.", siger adm. direktør Katja Kayser, Sundheds- Omsorgsforvaltningen i København.

Læs om resultaterne i evalueringsrapporten på www.bispebjerghospital.dk/tue og

kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/

TUE Evalueringsrapport, august 2015

TUE PIXI, august 2015

 

FAKTA om TUE projekt

  • TUE har formået at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser blandt ældre medicinske patienter. I alt er 1015 borgere blevet behandlet i enheden i projektperioden fra 17. sept. 2012 til 24. juni 2014.
  • 82% af borgerne, der hjemsendes fra TUE bliver ikke indlagt inden for 30 dage efter opholdet (Mål 80%).
  • Belægningen/dækningsgraden i TUE har været stigende med et gennemsnit på 54% i sidste del af projektet. I de første måneder af 2015 blev fem borgere dagligt henvist til TUE, hvorved den oprindelige målsætning er opnået (Mål 95%). Flere af disse borgere har ikke tilknytning til kommunen.
  • 64% af borgerne i TUE hjemsendes (eget hjem, plejebolig eller APE) (Mål 80%).
  • Stor tilfredshed blandt de ældre borgere efter pleje og behandling i TUE.  Centralt for borgernes oplevelse er, at ventetiden er kort, dels fordi der kontinuerligt er kontakt til personalet, og dels fordi undersøgelser bliver igangsat sideløbende, hvilket sikrer fremdrift. Indretningen af TUE opleves generelt som rolig og mindre hospitalsagtig. Borgerne fortæller også, at de, ved hjemsendelse, er velinformerede og klar til at blive sendt hjem. 
  • Personalegruppen oplever at organiseringen med kombination af kommunalt- og hospitalsansatte fremmer oplevelsen af overblik over og samarbejde om borgerens samlede situation. Det giver bredere forståelse for og indsigt i andre faggruppers arbejdsgange og fremmer oplevelsen af at levere pleje, behandling og ikke mindst afslutninger af høj kvalitet, hvor borgeren og hele forløbet er i centrum.
  • Samarbejdspartnere (almen praksis, kommunale visitatorer og ledende sygeplejersker):
    98 % af de praktiserende læger angiver at kende TUE, og 81 % har henvist til TUE. De praktiserende læger beskriver TUE overvejende positivt – hurtig opsamling, udredning og visitering. Sygeplejersker og visitatorer i kommunen giver udtryk for, at de tiltag der iværksættes fra TUE opleves som overvejende relevante, mulige at imødekomme og af høj kvalitet.
  • Samlet set har projektet kostet 8,7 mio. kr. Samlet potentiel besparelse ved undgåede indlæggelser er knap 1,3 mio. kr. i driftsperioden, den besparelse er dog ikke opnået, fordi Bispebjerg Hospital har haft en stigende aktivitet.​​

Projektet er evalueret af:

Afdeling for Sammenhængende Patientforløb (ASP), Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

CAST, Syddansk Universitet

Enhed for Evaluering og Brugerundersøgelser​​​, Region Hovedstaden

Redaktør