FAQ

Se de hyppigste spørgsmål og svar om byggeprojektet.

 

Fakta om byggeriet

Hvad skal der bygges?

Hvor mange kvadratmeter skal der bygges?

Hvornår skal der bygges?

Hvad er det samlede budget for byggeriet?

Parkering og trafik

Kommer der flere parkeringspladser på det nye hospital?

Hvorfor kan man ikke bare lave underjordisk parkering?

Hvor stort og højt er det nye parkeringshus?

Vil der være meget støj og øget trafik i forbindelse med byggeriet?

Hvordan bliver betingelserne for cyklister på hospitalsområdet?

Det bygger vi

Hvad skal der være i Laboratorie- og Logistikbygningen?

Hvor stort bliver det nye hospital, og hvor skal det ligge?

Hvordan bliver det nye psykiatriske center?

Fredede områder

Hvad skal der ske med de gamle bygninger?

Kommer det nye byggeri til at passe til det gamle?

Er haverne og parken også fredet?

Skal der ske noget med Lersøparken?

Hvilke bygninger skal rives ned?

Byen og lokalplanen

Hvad mener I med, at I vil ”åbne hospitalet for byen”?

Hvad er en lokalplan?

Mere information

Hvordan kan jeg få mere at vide om projektet?

Til toppen

Fakta om byggeriet

Hvad skal der bygges?
Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg omfatter nybyggeri af et akuthospital, et psykiatrisk center, et parkeringshus, som er færdigt, en laboratorie- og logistikbygning samt anlæg af ny ankomstplads og renovering af eksisterende bygninger.

Læs mere om delprojekterne her.

Til toppen

Hvor mange kvadratmeter skal der bygges?
Hospital:
Nybyggeri: 85.000 kvadratmeter, Ombygning: 12.000 kvadratmeter
Psykiatri:
Nybyggeri: 22.500 kvadratmeter, Ombygning 25.000 kvadratmeter

Til toppen

Hvornår skal der bygges?
Parkeringshuset er opført fra slutningen af 2014 til november 2015.
Laboratorie- og Logistikbygningen er under opførelse frem til foråret/sommeren 2018.
Vi bygger de mange forskellige delprojekter sideløbende over de næste ca. 10 år, så det endelige hospital står færdigt i 2024.

Se den detaljerede tidsplan.

Til toppen

Hvad er det samlede budget for byggeriet?
Nyt Hospital Bispebjerg finansieres af Regeringens Kvalitetsfond med et samlet budget på 2,95 mia. kr.

Ny Psykiatri Bispebjerg finansieres af Region Hovedstaden
Der planlægges med en økonomi på i alt 1,03 mia. kr.

Til toppen

Parkering og trafik

Kommer der flere parkeringspladser på det nye hospital?
Ja. For at afhjælpe de store parkeringsproblemer har vi som det første opført et parkeringshus i det nordvestlige hjørne af hospitalsområdet. Her er der ca. 600 p-pladser og særlige pladser til motorcykler og handicappede.

Desuden har vi etableret 100 overfladeparkeringspladser i det sydvestlige hjørne. I forbindelse med ankomstområdet midt på grunden etablerer vi en parkeringskælder med plads til 125 biler, og under ankomsten til Ny Psykiatri Bispebjerg vil en kælder kunne rumme ca. 150 biler. Desuden vil der fortsat findes op til 700 p-pladser i det åbne terræn.

Lokalplanen angiver, at antallet af parkeringspladser ikke må overstige 1.800 pladser.

Læs mere om de kommende parkeringsforhold.

Til toppen

Hvorfor kan man ikke bare lave underjordisk parkering?
Vi laver også underjordisk parkering under det nye ankomstområde til hospitalet og under psykiatrien. Men det er meget dyrt at grave parkeringspladser ned. En parkeringsplads under jorden koster ca. dobbelt så meget som en i parkeringshus. Hele projektet skal finansieres af en pose penge af en fast størrelse, og det gælder om at få den bedste løsning på både de kliniske funktioner og infrastrukturen på området. Derfor prioriterer vi, at bruge pengene på kliniske funktioner frem for at grave flere p-pladser ned.

Til toppen

Hvor stort og højt er det nye parkeringshus?
Parkeringshuset er 24 meter højt og rummer ca. 600 parkeringspladser.

Til toppen

Vil der være meget støj og øget trafik i forbindelse med byggeriet?
Med et så stort byggeprojekt kan det ikke undgås, at der kommer byggestøj, støv og øget trafik. Vi skal bygge på et hospital i fuld drift midt i byen, og der vil komme gener undervejs. Men vi gør vores bedste for at informere de berørte parter på forhånd.

For at forebygge trafikale problemer, højne effektiviteten og forbedre arbejdsmiljøet har Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg indgået aftale med en fælles byggepladsledelse. Den skal blandt andet styre leverancerne til de enkelte delprojekter, så vi undgår, at der opstår trafikpropper på og omkring hospitalet på grund af lastbiler.

Da byggeriet foregår på et hospital, hvor patienter har brug for ro, vil der blive gjort meget for at begrænse omfanget af støj. For eksempel vil arbejdet primært foregå i dagtimerne.

Læs om at være nabo til en byggeplads.

Til toppen

Hvordan bliver betingelserne for cyklister på hospitalsområdet?
Projektet arbejder generelt på at forbedre betingelserne for cyklister på området. Der vil komme bedre stier og ensrettet trafik samt cykelsti på Bispebjerg Bakke. Det samlede antal cykelparkeringspladser for hele området vil komme til at udgøre i alt ca. 2.600 pladser i forhold til i dag ca. 1.700 pladser. Af disse forventes ca. 860 at være etableret i overdækket skur eller parkeringshus.
Der bliver ikke på noget tidspunkt lukket af for adgang til området, men det kan selvfølgelig være mindre behageligt at cykle, når der er store maskiner og lastbiler. Derfor har vi etableret en dobbeltrettet cykelsti i den østlige vejbane ved det nye lyskryds Tuborgvej/Vestre Længdevej, så cyklisterne holdes væk fra byggepladsen og fra parkeringshusets biler.

Til toppen

Det bygger vi

Hvad skal der være i Laboratorie- og Logistikbygningen?
Laboratorie- og Logistikbygningen skal indeholde laboratorier, logistik- og lagerfaciliteter samt fælles forskningsfaciliteter. Bygningen er den logistiske rygrad, der skal forsyne det nye hospital med blandt andet varer, steriludstyr og blodprøvesvar. Laboratorie- og Logistikbygningen bliver 9.800 kvadratmeter stor, omkring 20 meter høj og kommer til at ligge ved siden af parkeringshuset og ud mod Charlotte Munchs Vej. Mikkelsen Arkitekter, WHR Architects og Alectia har tegnet bygningen.

Bygningen forventes færdig i midten af 2018.

Læs mere om den nye Laboratorie- og Logistikbygning.

Til toppen

Hvor stort bliver det nye hospital, og hvor skal det ligge?
Akuthuset er arbejdstitlen på det nye hospital på Bispebjerg. Det kommer til at huse Akutmodtagelsen, operationsstuer, Intensiv Afdeling, Røntgen Afdelingen, ambulatorier og sengestuer. Delprojektet omfatter også ankomstpladsen, der skal ligge i sammenhæng med parken som hjertet af området.

Der bygges ca. 75.000 kvm., og budgettet er på 1,660 mia. kroner.

Totalrådgiverteamet, der skal tegne Akuthuset, er KHR arkitekter A/S, WHR Architects Europe og Arup Denmark med underrådgiverne Sweco Danmark, Schønherr A/S og Lohfert & Lohfert.
Forventet byggeperiode er 2018-2023.

Læs mere om det nye Akuthus.

Til toppen

Hvordan bliver det nye psykiatriske center?
I det nordøstlige hjørne bliver Ny Psykiatri Bispebjerg bygget. Det skal blandt andet indeholde psykiatrisk akutmodtagelse, enestuer til almenpsykiatri, ambulatorier og tilhørende administration. Det særlige ved arkitekturen er, at i stedet for indhegnede gårde til udendørs ophold, bliver de beskyttede indre gårdrum omkranset af bygningerne selv. Der bygges kun i to etager, for at alle patienter kan få direkte adgang til udearealer.

Arealet er 22.500 kvm., og der skal derudover bygges en underjordisk parkeringskælder med plads til 150 biler. Budgettet er omkring 0,5 mia. kroner, og der skal bygges fra 2018 til 2022. Totalrådgiverteamet, der tegner projektet består af Friis & Moltke og PLH Arkitekter med underrådgiverne Søren Jensen A/S, SINTEF A/S og Møller & Grønborg A/S.

Læs mere om Ny Psykiatri Bispebjerg.

Til toppen

Fredede områder

Hvad skal der ske med de gamle bygninger?
De oprindelige bygninger på Bispebjerg Hospital er tegnet af arkitekt Martin Nyrop og færdigbyggede i 1913. De blev fredet af Kulturstyrelsen i 2010. Desuden er Edvard Glæsels haveanlæg, dele af tunnelsystemet og vejforløbet i hospitalets øst-vest-akse fredet. Fredningen betyder, at der skal søges om tilladelse for at foretage bygningsarbejder eller lignende, der rækker ud over almindelig vedligeholdelse. Dele af de fredede bygninger vil blive renoveret og vil fremover primært blive brugt til ambulant behandling og administration.

Læs mere om fredningen. 

Til toppen

Kommer det nye byggeri til at passe til det gamle?
Helhedsplanen har inddelt området i fire overordnede kvarterer, hvoraf det historiske kvarter er det ene. Det nye, store Akuthus bliver placeret med god afstand til det gamle byggeri, så der sikres en respektfuld distance.

Arkitekturen i det kommende byggeri vil tage hensyn de eksisterende, fredede bygninger, både i udformning og i materialer. For eksempel får facaderne gule og røde teglsten, der passer godt til Nordvest-kvarteret og til hospitalsområdets fredede bygninger.”

Læs mere Akuthus-projektet.

Til toppen

Er haverne og parken også fredet?
Haverne er også omfattet af Kulturstyrelsens fredning i 2010. Samtlige træer på hospitalsområdet er blevet registreret og vurderet ud fra deres karaktergivende egenskaber og bevaringsværdighed. 221 ud af hospitalsområdets 1.105 træer har fået anmærkningen ”absolut bevaringsværdigt”.

Beskrivelser af områdets træer findes i rapporten ”Bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning”

Til toppen

Skal der ske noget med Lersøparken?
Københavns Kommune har fredet Lersøparken, så byggeprojektet kommer ikke til at benytte parken i forbindelse med byggeriet.

Til toppen

Hvilke bygninger skal rives ned?
For at gøre plads for det nye hospital og psykiatri, er det nødvendigt at rive nogle af de ikke fredede bygninger ned. Vi har allerede fjernet flere bygninger, blandt andre bygning 13, 14, 15, 40 og 46. Herudover skal en række bygninger i det nordøstlige hjørne væk for at gøre plads for det nye psykiatriske center, men det sker først senere i projektet. Bygning 7, der i dag rummer vigtige funktioner som akutmodtagelse, operationsgang og røntgen, ligger der, hvor den kommende ankomstplads skal ligge. Den bliver revet ned som noget af det sidste.

Til toppen

Byen og lokalplanen

Hvad mener I med, at I vil ”åbne hospitalet for byen”?
Når vi taler om at åbne hospitalet for byen, er det bl.a. de grønne områder, caféliv og detailhandel, vi har i tankerne. Eksempelvis har vi solgt en del af stueetagen i parkeringshuset til Dansk Supermarked, som etablerer en Netto-butik i løbet af 2017.

Til toppen

Hvad er en lokalplan?
Københavns Kommune har sammen med Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg udarbejdet en lokalplan for hospitalsområdet, som sætter rammerne for det kommende byggeri. Den definerer de ydre dele af et byggeri, fx omfang, højde, udseende og vejforløb. Fremtidigt byggeri på Bispebjerg Hospitals område skal overholde lokalplanen. Dermed sikres det bl.a., at der er harmoni mellem nyt og gammelt, og at de arkitektoniske principper bliver fulgt. Lokalplanen er lavet på basis af en helhedsplan af de engelske arkitekter BDP, som vandt helhedsplankonkurrencen i 2012.

Læs mere om lokalplanen og helhedsplanen.

Til toppen

Mere information

Hvordan kan jeg få mere at vide om projektet?
Der er mange forskellige måder at få viden om Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg:

Hjemmesiden www.nythospitalbispebjerg.dk,  hvor du kan finde informationer og tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev.

Facebook opdaterer vi løbende med nye aktiviteter: www.facebook.com/bispebjergprojektet

LinkedIn opdaterer vi med nyheder målrettet erhvervslivet: www.linkedin.com/new-hospital-and-mental-health-bispebjerg

Instagram kan du følge projektet i billeder under brugernavnet nytbispebjerg eller #nytbispebjerg.

SMS-tjeneste:
Du kan tilmelde dig vores SMS-tjeneste og få korte informationer om byggeriet direkte på mobilen. Send en sms til 1919 med teksten ’NYTBISP’. Så modtager du automatisk nyheder med information om, hvornår vi larmer, eller om trafikken omkring hospitalet bliver påvirket.

Mails og breve:
Vi sender indimellem breve og mails ud til naboer med særlig info om projektet eller invitationer til arrangementer. Hvis du er interesseret i dette kan du skrive en mail til projektleder for kommunikation Karen Grønkjær på kkje0027@.regionh.dk.

Dialogcafé:
Hver anden måned holder Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg åbne dialogcaféer, hvor naboer og andre interesserede kan komme forbi til en kop kaffe og få mulighed for at lufte bekymringer eller idéer. Vi er klar til at lytte og svare på spørgsmål. Nogle gange vil der være et særligt tema, andre gange vil det bare være et åbent forum for spørgsmål.
Du finder vores dialogcaféer i Kalenderen.

Rundvisninger:
Vi laver jævnligt rundvisninger for borgere og medarbejdere. Hold øje med hjemmesiden og lokalpressen, eller kontakt os, hvis I er en større gruppe, der ønsker en rundvisning.

Til toppen

 

Redaktør