Moderne forhold for patienter

​Det nye hospital vil byde på ensengsstuer til alle patienter og et stimulerende miljø, der respekterer de forskellige behov i et sygdomsforløb og understøtter effektive behandlingsforløb.

​Med Nyt Hospital Bispebjerg skaber vi et unikt og levende miljø med gode fysiske forhold til gavn for patienter og medarbejdere. Der skal være mulighed for fysisk aktivitet inde og ude. Alle patienter, der har behov for indlæggelse, skal tilbydes ensengsstuer med plads til både behandling og besøg.

Et stimuleren​​de miljø

Det er målet, at alle patienter på Nyt Hospital Bispebjerg vil opleve et stimulerende behandlingsmiljø, der respekterer de forskellige faser og behov i et sygdomsforløb. Et miljø, der giver plads til forskellighed, og hvor indretningen af bygningerne understøtter dette.

Flow og effektive arbej​​dsgange

Oplevelsen af flow i patientforløbet og effektive arbejdsgange i behandlingen er helt afgørende i fremtiden og en forudsætning for en moderne og professionel organisation. Indretningen af de nye bygninger og moderniseringen af de gamle smukke bygninger vil understøtte denne vision.  

Sammenlægning kræver nyb​​yggeri

For at imødekomme fremtidens krav til behandlingsformer, sammenhængende patientforløb og effektivitet ønsker regionen at sammenlægge Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital.

Sammenlægningen af de to hospitaler kan ikke gennemføres inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer på nogen af hospitalerne. Det er derfor nødvendigt at bygge nye faciliteter.

Bedre forhold og driftsopti​​mering

Målet er, at nybyggeriet skal sikre patienterne optimale forhold for behandling og service. Samtidig opnås driftsoptimeringer ved at samle de to hospitaler på én matrikel.

Ved nybyggeri på den nordlige del af matriklen på Bispebjerg Bakke, er det muligt at gøre op med de utidssvarende forhold og arealstandarder i de gamle, fredede Martin Nyrop pavilloner. Pavillonerne skal i fremtiden bruges til ambulant behandling samt til administration og undervisning. 

Redaktør