​​​

Om Antidothåndbogen

ANTIDOTER: ANTIDOTBEREDSKAB I DANMARK, 2023

Antidothåndbogen er en e-udgivelse af Arbejdsgruppen for Antidotberedskabet i Danmark. 

Antidoter: Antidotberedskab i Danmark 2021-2023 udgaven er udarbejdet af: 

Lotte CG Høgberg, Farmaceut, PhD, Kemisk Beredskab/Beredskabsstyrelsen og Giftlinjen/Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden
Steen K Barnung, Overlæge, Traumecentret, Rigshospitalet, Region Hovedstaden

Antidotberedskabets arbejdsgruppe er tillige:


Hanne Nielsen, Farmaceut, Sygehusapoteket, Region Sjælland
Gerhard Tiwald, Cheflæge, Sjællands Universitets Hospital, Køge, Akutafdelingen, Region Sjælland
Anette Rehn Thisted, Farmaceut, Sygehus Lillebælt, Region Syddanmark
Peter Martin Hansen, Overlæge, Anæstesiologisk - Intensiv afdeling V., Svendborg Sygehus, Region Syddanmark
Hilde Omestad, Farmaceut, Hospitalsapoteket Region Midt, Region MIDT
Ole Mølgaard, Cheflæge, Akutafdelingen AUH, Region MIDT
Jørn Munkhof Møller, Cheflæge, Akut- og Traumecentret, Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland
Ane Johannesen, Farmaceut, Sygehusapoteket, Region Nordjylland 
Karianne W Fjære, Farmaceut, Region Hovedstadens Apotek, Region Hovedstaden
Kim Dalhoff, Professor, Klinisk Farmakologisk afdeling/Giftlinjen, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden
Anja Huusom, Overlæge, Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling/Giftlinjen, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden 

FORORD

Denne e-håndbog beskriver principperne for antidotbeholdninger på danske sygehuse. Disse skal både sikre den daglige behandling af patienter med almindelige forgiftninger og adgang til antidoter mod sjældne forgiftninger. Desuden er der taget højde for de ekstraordinære behov til behandling af mange patienter ved de mest sandsynlige masseforgiftninger. 

Ved valget af lægemidlerne er der taget hensyn til evidens for deres effekt og til behandlingstradition. Organisationen er bygget op med henblik på størst mulig omkostningseffektivitet ved at samle kostbare og sjældent brugte antidoter på to lagre i landet, og ved udveksling af informationer om beholdninger, som vil lette brugen af antidoter på tværs af regioner og sygehuse.

Basislager

Hver skadestue/akutmodtagelse i landet, som modtager forgiftningspatienter, er forpligtet til at ligge inde med et ensartet basissortiment af antidoter til behandling af forgiftninger, som forekommer hyppigt og/eller kræver omgående behandling.

Speciallager

Sjældent anvendte og/eller særligt kostbare antidoter findes på speciallagre på Region Hovedstaden/Rigshospitalets Traumecenter og Region MIDT/Aarhus Universitetshospital, Akutafdelingen, Skadestuen. Ved behov rekvireres de særlige antidoter herfra ved telefonisk henvendelse. Telefonnumre er angivet i opslag for relevante antidoter. 

Suppleringslagre

Suppleringslagre til brug ved ulykker eller andre begivenheder med mange tilskadekomne findes på en enkelt specifik akutmodtagelse i hver af regionerne: 
Region Hovedstaden/Rigshospitalets Traumecenter; 
Region MIDT/Aarhus Universitetshospital – Akutafdelingen, Skadestuen; 
Region Sjælland/Sjællands Universitets Hospital Køge – Akutafdelingen; 
Region Syddanmark/Odense Universitetshospital – Akutafdelingen; 
Region Nord/Aalborg Universitetshospital Akut- og Traumecentret. 
Udover denne ekstra kapacitet kan brug af antidoter på tværs af sygehusene fungere som et ekstra lager.  

Omkostningsbegrænsning

Indholdet i alle lagertyper indgår i den almindelige cirkulation af lægemidler, så nyanskaffelse i størst muligt omfang sker i takt med brug og ikke pga. overskridelse af udløbsdato. 

Tilladelsespræparater

Den ledende overlæge på hver skadestue/akutmodtagelse er ansvarlig for indhentning af de nødvendige tilladelser fra Lægemiddelstyrelsen til at rekvirere og anvende ikke-registrerede lægemidler. 
For speciallagrenes vedkommende indhentes tilladelserne af den overlæge, som har ansvaret for lageret på henholdsvis Rigshospitalets Traumecenter og Aarhus Universitetshospital, Akutafdelingen, Skadestuen. 
De ikke registrerede præparater kan udleveres til brug på andre sygehuse, hvorfra man har en pligt til efterfølgende at oplyse om brugen og om evt. komplikationer under behandlingen - Se generelle afsnit 'Tilladelsespræparater'. 

Information om lagrene

Oversigt over placering af basislagre, speciallagre og suppleringslagre findes i oversigterne over de enkelte lagres antidotbeholdninger, samt på Giftlinjen, Bispebjerg Hospital og på regionernes sygehusapoteker. Henvendelse kan rettes hertil, hvis der lokalt ønskes oplysning om, hvorfra et antidot kan rekvireres. 

Anvendelsesforskrifter 

Foruden en oversigt over de tre typer lagres indhold og dimensionering indeholder Antidothåndbogen anvendelsesforskrifter for de enkelte antidoter.

Redaktion

Antidothåndbogens redaktion udgøres af en arbejdsgruppe nedsat af sundhedsdirektørkredsen i Danske Regioner på et møde den 7. december 2007. Arbejdsgruppen består af sagkyndige fra landets 5 regioner og den landsdækkende døgnbemandede forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital, Giftlinjen. Antidothåndbogens 1. udgave blev publiceret i 2009. Nuværende version foreligger efter en gennemgribende revision i 2021, og er udarbejdet og opdateres af ovenstående hovedforfattere. For flere af antidoterne er tilstræbt synkronisering med Giftlinjens interne instrukser, med bidrag fra overlæge Søren Bøgevig, overlæge Tonny S Petersen, overlæge Mikkel B Christensen og dr.med. Kristian Karstoft. Efterfølgende er antidothåndbogen​ godkendt i resten af arbejdsgruppen. Sekretariatsfunktionen er varetaget af Giftlinjen, v. Lotte CG Høgberg.

Den nærværende udgave er tilpasset forholdene i landet som helhed under den nuværende regionsopdeling. Antidothåndbogen er opdateres løbende, ved behov, med hensyn til nye og udgåede antidoter, og evt. udskrifter fra e-bogen bør kontrolleres for opdateringer før brug.

Antidothåndbogen findes kun i en elektronisk form, og kan nås via Giftlinjens hjemmeside www.giftlinjen.dk under menupunktet ’For læger’. 

Redaktionen af Antidothåndbogen modtager gerne kommentarer, rettelser og forslag til forbedringer, som efter redaktionel behandling kan indgå i kommende revisioner; Hovedforfatterne kontaktes. Tillige kan referencer til de enkelte opslag oplyses ved henvendelse til en af de to hovedforfattere.

Spørgsmål om forgiftninger, herunder om brug af antidoter, kan rettes til forgiftningsrådgivningen på Bispebjerg Hospital, Giftlinjen:
Telefonnummer for sundhedsfagligt personale, myndigheder og tilsvarende: 
3863 5555. 
Telefonnummer for borgere: 
8212 1212.Redaktør