​​​

Hydroxocobalamin

​Antidot mod cyanid.

PRÆPARAT

Cyanokit 5g®. Pulver til infusionsvæske, 5 g.
Placering: Basislager/ Alle akutmodtagelser. 
Suppleringslager/ Et lager i hver region:
Region Hovedstaden/Rigshospitalets Traumecenter, 
Region Midt/Aarhus Universitetshospital – Akutafdelingen, Skadestuen, 
Region Sjælland/Sjællands Universitets Hospital Køge – Akutafdelingen, 
Region Syddanmark/Odense Universitetshospital – Akutafdelingen, 
Region Nord/Aalborg Universitetshospital Akut- og Traumecentret.
Speciallager/ Rigshospitalets Traumecenter (tlf. 3545 3193) og Aarhus Universitetshospital, Akutafdelingen, Skadestuen (tlf. 7846 2717).
Beholdning: Hætteglas à 5 g. Minimumsbeholdning: Basislager 3 hætteglas; Suppleringslager 10 hætteglas; Speciallager 20 hætteglas.

INDIKATION

Akut cyanidforgiftning efter eksponering for cyanidforbindelser. 
Hydroxocobalamin er førstevalgsbehandling ved mistanke om cyanidforgiftning efter udsættelse for brandrøg. 
Anvendes ved forgiftninger med uorganiske cyanidforbindelser (hydrogen cyanid og cyanidsalte); Cyanogene forbindelser, både naturligt forekommende i fødevarer og planter (fx amygdalin i kerner af stenfrugter, cassava rødder), og syntetisk forekommende i nogle lægemidler (fx nitroprussid); Samt andre kemiske produkter (fx acetonitril og acrylonitril).
Virkningsmekaniske: Ved cyanidforgiftninger komplexbinder hydoxocobalamin med cyanid intracellulært. Hydroxocobalamin fjerner cyanid fra cytochrom oxidasens i elektrontransport kæden i mitokondrierne, hvorved aerob metabolisme og ATP produktion genoprettes. Det dannede komplex, cyanocobalamin (Vitamin B12), udskilles renalt. 

KONTRAINDIKATIONER

Ved livstruende forgiftninger er der ingen absolutte kontraindikationer.

BRUGSVEJLEDNING

5 g Hydroxocobalamin rekonstitueres i 200 ml natriumchlorid 9 mg/ml, til injektion. Alternativt kan også glucose 50 mg/ml eller Ringer laktat anvendes. Hætteglasset vendes i 60 sekunder for komplet opløsning af injektionssubstans før anvendelse.

Dosis, voksne: 5 g gives initialt. Infunderes over 15 min. Kan gentages 1 gang, med langsommere infusionshastighed sv.t. 15 min - 2 timer, afhængigt af den kliniske tilstand.
Dosis, børn: 70 mg/kg, højst 5 g (som voksendosis) gives initialt. Infunderes over 15 min. Gentagen dosis med samme infusionsregime som voksne.
Der bør ikke gives andre lægemidler eller IV-væsker i samme IV linje under infusionen.

Administrationsvej er primært IV; Alternativt IO, som forventes at have samme effekt som IV administration. 
Der er ikke påvist additiv gavnlig effekt af thiosulfat. Tillige er der uforligelighed mellem hydroxocobalamin og thiosulfat; Undgå samtidig administration. 

Behandlingsmål: Genetablering af aerob metabolisme. Faldende laktat; Hæmodynamisk stabilisering. 

MONITORERING

Biokemisk: Arteriel blodgas – syre-basestatus/elektrolytter, laktat. 
Misfarvning af plasma kan medføre interferens med analyseværdier af især kolorimetriske laboratorieanalyser, og prøver kan være enten forhøjede, reduceret eller uforudsigelige ift. reel værdi. COHgb kan være udtalt, men falsk reduceret, og særligt i potentielt brandrøgsforgiftede patienter bør værdien analyseres før dosering af hydroxocobalamin. Tillige kan koagulations tests samt urinanalyser påvirkes.

BIVIRKNINGER

Let blodtryksstigning er eneste kendte hæmodynamiske påvirkning, og sker relativt til øget dosis. Påvirkningen er særligt set efter IO administration. Rødlig misfarvning af hud, slimhinder, plasma og urin kan vare timer til dage. Desuden er beskrevet kvalme, hovedpine, nedsat lymfocytantal. Allergiske reaktioner fra hud inkl. urticaria er dosisafhængig. Anafylaksi er observeret, men sjældent forekommende./27.01.2023

Redaktør