Aktivt kul

Adjuvans til gastrointestinal dekontaminering.

PRÆPARAT

Aktivt kul/medicinsk kul (fx Carbomix® granulat). Granulat, 50 g til opslæmning i 400 ml vand.
Placering: Basislager/ Alle akutmodtagelser.
Beholdning: Plastflasker à 50 g; Minimumsbeholdning er 10 plastflasker.

INDIKATION

Forgiftning og formodning om indtagelse af et giftstof, der vil medføre betydende forgiftning, og som bindes til kul.
Virkningsmekanisme: Binder giftstof i mavetarmkanalen. 
Aktivt kul bør administreres, når det stadig forventes at giftstoffet er tilgængeligt for adsorption i mave-tarmkanalen, samt at gavnlig effekt af behandling med aktivt kul, ved at forhindre absorption af giftstoffet, opvejer risikoen forbundet med behandlingen.
Den absolutte tidsramme for, hvornår gastrointestinal dekontaminering med aktivt kul er indikeret, afhænger af mange faktorer, såsom ventrikeltømningshastigheden, frigivelseshastigheden af aktivt stof fra fx lægemidler med modificerede frigivelse, hastigheden af giftstof absorption, og sandsynlig samt grad af enterohepatisk og enteroenterisk recirkulation. Ofte er tidsrammen 4 timer, men kan være 12-24 timer, afhængig af den enkelte forgiftningssituation. Den tidligere angivne korte tidsramme på op til 1 time efter giftstof indtagelse til intervention med aktivt kul er teoretisk og konstrueret, begrænser de potentielle fordele ved gastrointestinal dekontaminering, og placerer mange alvorligt forgiftede patienter i betydelig risiko for unødig sygelighed og evt. dødelighed.

KONTRAINDIKATIONER

Giftstof bindes ikke, eller bindes i ubetydelig udstrækning til aktivt kul.
Ubeskyttede luftveje – behandlingen gennemføres da med anæstesiologisk assistance.
Indtagelse af letflydende petroleumsprodukter (øget risiko for aspiration) og ætsende stoffer (risiko for perforation af gastrointestinalkanalen).

OBS ! Aktivt kul kan umuliggøre gastroskopi i op til flere timer efter dosering.

BRUGSVEJLEDNING

Dosis, Voksne og børn ≥ 12 år: 50 g.  Ved stor giftindtagelse gives 100 g, evt. delt i 2 doser. For lægemidler søges at opnå en aktivt kul-lægemiddelratio på 10:1, dog minimum 50 g. For at fremme giftstofeliminationen kan der i særlige tilfælde være behov for at dosere multiple doser aktivt kul, fx 25-50 g hver 4-6 time, højst 200 g indenfor 12 timer.
Dosis, Børn < 12 år: 1 g/kg legemsvægt, højst 50 g initialt.

Granulatet opslæmmes i vand, 400 ml vand til 50 g granulat, og indtages PO (drikkes eller instilleres via sonde). Regelmæssig omrystning er nødvendigt for at undgå bundfældning og tilstopning af evt. sonde. Til børn < 12 år:  I stedet for opslæmning i vand kan granulatet evt. drysses på is eller yoghurt.

Behandlingsmål: Reduktion af giftstof absorption. For nogle giftstoffer er målet tillige øget elimination.

MONITORERING

Klinisk og biokemisk: Varierende; Afhænger af giftstof. En direkte effekt af aktivt kul vurderes ikke klinisk.

BIVIRKNINGER

Sjældent er kvalme og opkastning direkte relateret til administrationen af aktivt kul, det er i reglen giftstoffet som er årsagen. Ved kvalme og opkastning er der risiko for aspiration af maveindhold, inklusive aktivt kul, til luftvejene. Ved gentagen indgift kan der udvikles obstipation, evt. ileus.


/26.03.2021

Redaktør