Zinkforbindelser

Bruges til: 

Tørcellebatterier, hexit røggranater, loddevæsker.

Risiko: 

Zinkklorid er stærkt ætsende.
Svejsning på galvaniseret jern medfører udvikling af Zink-oxid, som kan medføre svejserøgsfeber.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske. Fremkald ikke opkastning. 
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Skylningen fortsættes under en evt. transport.  
Ring til Giftlinjen tlf. 82 12 12 12

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.
Redaktør