Zinkforbindelser

Risiko:

Zinkklorid er stærkt ætsende. Indgår i loddevæsker.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske, helst mælk, og tag på skadestue. Fremkald ikke opkastning. Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Tag på skadestue. Skylningen fortsættes under transporten.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn. Bør ikke findes hos børnefamilier.
Redaktør