Trikloretan

Kaldes for: 

Metyl-kloroform, kloroethen, etane-triklorid, vinyl-trikloride.

Bruges til: 

Opløsningsmiddel, afdamper hurtigt. Kan bl.a. indgå i imprægneringsmidler til skind og tekstiler, korrekturlak, solution (gummilim).

Risiko: 

Indtagelse og intensiv indånding (sniffing) kan give bevidstløshed og evt. hjerte- nyre- og leverpåvirkning. Optages gennem huden, dog langsomt.  

Forholdsregler: 

Ved indånding: Frisk luft. Ved indtagelse: Giv et glas væske til fortynding. Undgå fedt. Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab.
Redaktør