Toiletrengøringsmidler

Risiko:

WC-rengøringsmidler indeholder gerne syre og kan være stærkt ætsende, se syrer. WC-toiletblok indeholder almindeligvis sæbe og kan virke irriterende. Paradiklorbenzen kan evt. forekomme i ældre lugtforbedrende produkter. Produkternes udformning vanskeliggør indtag.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske, helst mælk. Fremkald ikke opkastning. Tag på skadestuen. Ved hudkontakt og øjenstænk, se syrer. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab. Undgå sammenblanding med hypoklorit (fx Klorin).
Redaktør