Tjære

Kaldes også: 

Stenkulstjære, Stenkulstjære, Tjæreolie, antracenolie

Bruges til: 

Stenkulstjære bruges som råmateriale til plastik, opløsningsmidler, farvestoffer, lægemidler og i maling, tagbelægning, isolationsmaterialer, i pesticider, som fugemateriale, til vejbelægning og vandfaste materialer. I medicinen anvendes stenkulstjære til behandling af psoriasis og eksem.

Risiko: 

Kortvarig eksponering for tjæredampe eller forurening af hud eller slimhinder er ufarlig. 
Udsættelse for høje dampe i høj koncentration som f.eks ved afdampning til lukkede rum kan forårsage hovedpine, svimmelhed og kvalme.
Stenkulstjære er stærkt hudirriterende og kan indebære forgiftningsrisiko p.g.a. indholdet af bl.a. fenollignende stoffer, se fenol. Trætjære er mindre farligt. Kreosot, stenkulstjæredestillat, indgår i visse træimprægneringsmidler, se træbeskyttelsesmidler.

Forholdsregler: 

På huden: fjerne forurenede beklædningsstykker og smykker. Forurenet hud renses med madolie efterfulgt af sæbevask. 
I øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra rent drikkeglas eller lign.) indtil det ikke længere svier.
Ved indtagelse: Ring Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12. 

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde. 
Redaktør