Tinforbindelser

Risiko:

Organiske tinforbindelser er kraftigt irriterende på hud, øjne og slimhinder. Indånding kan give ildebefindende, hovedpine, hoste og evt. lungeskader. Indgår i visse bådmalinger og træbeskyttelsesmidler. Uorganisk tin kan under visse omstændigheder lække


Forholdsregler:

Ved indånding: Frisk luft, hvile, søg evt. skadestue. Ved hudkontakt: Vask grundigt med sæbe og vand. Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 10 minutter. Søg skadestue.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst skab. Følg anvisningerne på etiketten samt risiko- og sikkerhedssætningerne.
Redaktør