Organiske fosforforbindelser (organofosfater)

Kaldes også: 

Organophosphater, acetylcholinesterasehæmmere, AChE-hæmmere, Bladan, malathion, parathion, phoxim, TEPP, phorate, mevinphos, fensulfothion, demeton, disulfoton, parathion, fonophos, coumaphos, crufomate, famphur, fenitrothion, ronnel, trichlorfon, dichlorvos, chlorpyrifos, fenthion, diazinon, dimethoate, abate.

Bruges til: 

Insektbekæmpelse (f.eks. malation og parathion), men anvendes også som flammehæmmere, blødgørere og i hydraulikolier.

Risiko: 

Nogle er lettere giftige, andre (især ældre produkter) er svært giftige. Vær opmærksom på evt. faremærkning. Giver symptomer som øget svedproduktion, øget spytproduktion, øget tåreflod, åndedrætspåvirkning. Kan optages gennem hud og slimhinder. Flydende produkter indeholder ofte organiske opløsningsmidler.

Forholdsregler: 

Ved indånding: Frisk luft. Ved indtagelse: Giv straks et glas vand.  
Ved hudkontakt: Fjern alt vædet tøj. Vask grundigt med vand og sæbe.  
Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12

Opbevaring: 

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst skab. Følg brugsanvisningen på etiketten.
Redaktør