Organiske fosforforbindelser (organofosfater)

Kaldes også

:

Organophosphater, acetylcholinesterasehæmmere, AChE-hæmmere, Bladan, malathion, parathion, phoxim, TEPP, phorate, mevinphos, fensulfothion, demeton, disulfoton, parathion, fonophos, coumaphos, crufomate, famphur, fenitrothion, ronnel, trichlorfon, dichlorvos, chlorpyrifos, fenthion, diazinon, dimethoate, abate.

Risiko:

Indgår i insektbekæmpelsesmidler (f.eks. malation og parathion). Vær opmærksom på evt. faremærkning. Giver symptomer som øget svedproduktion, øget spytproduktion, øget tåreflod, åndedrætspåvirkning. Kan optages gennem hud og slimhinder. Flydende produkter indeholder ofte organiske opløsningsmidler.


Forholdsregler:

Ved indånding: Frisk luft, hvile. Tag på skadestue. Ved indtagelse: Giv straks et glas vand. Tag på skadestue. Ved hudkontakt: Fjern alt vædet tøj. Vask grundigt med vand og sæbe. Tag på skadestuen. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (Tlf. 82 12 12 12).


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst skab. Følg brugsanvisningen på etiketten.

Redaktør